دعوتنامه

café در دیداری

شنبه سه . ۱۵.۰۰-۱۷.۰۰ Karl-Ritter-Platz 4.

People talking

چایی /کافه صرف به

خانواده حمایت

مکالمه , گفتگو

کودکان

آمدید خوش

Baby smiling
Clothes line

مجانی لباس کودکان برای

Gabriele Neumann کشیش با رتباطا
تلفن ۰۳۳۵ ۶۸۰۲۷۹۴

Show larger map

Persian